Opłaty adiacenckie

by Jolanta Drobek

Opłaty adiacenckie to nie źródło dochodów gminy, ale możliwość rekompensaty kosztów ponoszonych przez Skarb Państwa lub samorząd terytorialny na rozwój nieruchomości. Mają one charakter publiczno – prawny. Tak jak inne opłaty i te budzą wiele wątpliwości co do ich istnienia, wielkości i sposobu zapłaty wśród płacących.

 Wyróżniamy 3 rodzaje opłat adiacenckich, z tytułu:
- podziału nieruchomości
- podziału i scalenia
- uzbrojenia nieruchomości w infrastrukturę techniczną
 

  Aby opłaty adiacenckie mogły zaistnieć muszą być spełnione następujące warunki -  musi być podjęta uchwała rady gminy o wysokości stawki opłaty adicenckiej i wydania decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodność z planem miejscowym), musi nastąpić wzrost wartości nieruchomości na skutek określonego zdarzenia

Zasady wnoszenia opłat adiacenckich -  opłaty mogą być pobrane jednorazowo lub wnoszone w ratach, płatnych w okresie 10 lat. Należność gminy podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Opłata jest rozłożona na raty i podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Opłaty adiacenckie wynoszą do 50%wzrostu wartości nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości po dokonaniu inwestycji i wartość sprzed dokonania inwestycji.

Opłat adiacenckich nie stosuje się do nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele rolne lub leśne.

 Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości

Jest naliczana, kiedy właściciel lub użytkownik wieczysty dokona podziału geodezyjnego nieruchomości i nastąpi ewidencyjne wyodrębnienie, z jednej nieruchomości powstaje kilka nieruchomości. Jest ustalana na podstawie decyzji wójta, burmistrza, prezydenta w wysokości maksymalnie 30% od wzrostu wartości nieruchomości.

Nie wystarczy podzielić nieruchomości, musi nastąpić wzrost wartości aby opłata adiacencka mogła być naliczona.

Zwolniona z opłat jest powierzchnia < 0,3000 ha, ale tylko na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

Opłata adiacencka dotyczy tego, kto w dniu wydania decyzji o podziale był właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Opłata może być pobrana w ciągu 3 lat. Termin ten liczy się od dnia kiedy decyzja o podziale stała się ostateczna do dnia wydania decyzji o opłacie adiacenckiej.

Opłata adiacencka z tytułu scalenia i podziału nieruchomości

Celem scalenia i podziału jest uzyskanie korzystniejszego ukształtowania działek dla właścicieli i użytkowników wieczystych. Następuje scalenie ewidencyjne całej nieruchomości a następnie podział geodezyjno – prawny nowo utworzonego obszaru. Uczestnicy postępowania scaleniowego otrzymują taka samą ilość działek, powierzchnia może być pomniejszona proporcjonalnie, na przykład o wydzieloną nową drogę lub poszerzenie już istniejącej. Gmina jest zobowiązana do uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.

Korzyści dla uczestników postępowania:  każdy otrzymuje działki właściwie ukształtowane i uzbrojone

Warunki scalenia i podziału określane są w planie miejscowym. Wymierzenie tej opłaty jest obowiązkowe i dotyczy wszystkich uczestników postępowania, w wysokości przyjętej przez radę gminy w uchwale o scaleniu i podziale, nie więcej niż 50% wzrostu wartości nieruchomości. Aby opłata mogła zaistnieć musi oprócz uchwały rady gminy, nastąpić wzrost wartości nieruchomości.

Uwaga: Może się zdarzyć, że właściciel albo użytkownik wieczysty nie otrzyma nowej nieruchomości (nie brał udziału w postępowaniu) a wartość jego nieruchomości wzrośnie, to gmina nie ma prawa naliczyć tej opłaty. Gmina może natomiast naliczyć inną opłatę adiacencką, na przykład z tytułu budowy drogi lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Opłata adiacencka na skutek wzrostu wartości nieruchomości przy budowie urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych

Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej, w wyniku której może zostać naliczona opłata adiacencka należy rozumieć, zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 -  budowę drogi

- wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych

Gmina ma 3 lata do wydania decyzji o opłacie adiacenckiej licząc od chwili oddania do użytku infrastruktury technicznej. Opłata ta wynosi do 50% od wzrostu wartości nieruchomości.

Aby opłata mogła być naliczona muszą być spełnione warunki – podjęcie uchwały przez radę gminy o wysokości opłaty  udział środków publicznych, muszą być stworzone warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo warunki do korzystania z wybudowanej drogi. Przy wybudowaniu urządzenia kanalizacyjnego, nie wystarczy sam kanał sanitarny, ale muszą być przykanaliki do nieruchomości, na długości do pierwszej studzienki licząc od strony budynku. Spełnienie tego warunku jest trudne w sytuacji, kiedy sieć kanalizacyjna jest budowana do osiedla na którym nie ma jeszcze domów. Wówczas wykonane przykanaliki wcześniej mogą być nieprzydatne i trzeba będzie stworzyć nowe przewody, co może być wysokim kosztem dla gminy i w związku z tym nie będzie ona chciała ponosić tych kosztów. Może upłynąć też termin 3 lat i opłaty ulegną przedawnieniu. W przypadku częściowego przeznaczenia nieruchomości na cele rolne i inne dla zaistnienia opłaty adiacenckiej nie ma znaczenia jaka część jest przeznaczona na cele rolne i inne, ale istotne jest, które przeznaczenie głównie korzysta z infrastruktury. Jeżeli głównie korzysta przeznaczenie inne to opłata będzie naliczona, jeżeli rolne, to opłata nie wystąpi.

 

Inne podobne wpisy

{ 0 komentarzy… dodaj teraz jeden komentarz }

Zostaw Komentarz

CommentLuv badge

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: